CERTIFIKIMET

Në kuadër të avancimit të kompanis Allzone shpk është certifikuar nga një varg ISO Standardesh

Te gjitha keto jane realizar ne bashkepunim me kompanin nderkomtare Bureau Veritas.

AGFW- FW 601

Certifikata e kualifikimit në lidhje me ngrohjen qendrore sipas “AGFW- FW 601 Group 1 (st)” për tubacionet e ngrohjes qendrore për sistemet e ujit të nxehtë të të gjitha madhësive, të gjitha temperaturave dhe të gjitha presioneve të bëra prej çeliku.

ISO 9001:2015

Të Certifikuar sipas ISO 9001: 2015
Dëshmi për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.

ISO 14001:2015

ë Certifikuar sipas ISO 14001: 2015
Prova për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit mjedisor në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.

ISO 18001:2004

ë Certifikuar sipas ISO 18001: 2004
Dëshmi për krijimin dhe zbatimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë në inxhinieri, zhvillim, ndërtim dhe mirëmbajtje të impianteve.

CERTIFIKIMET PERSONALE PËR PUNTOR

Allzone në vazhdimsi kryen trajnime dhe certifikime të puntorve duke mbajtur kështu nivelin si një lidere e kompanive e cila ngrit dhe avancon stafin e sajë, më poshte mund ti gjeni disa nga certifikatat ndërkombëtare me të cilat janë pajisur puntorër tanë:

Kjo certifikate e lëshuar nga TUV NORD e cila është e mbështetur në parimin e ISO 9606-1

Puntoret e trajnuar ne LINZ te Austris per EN 13067:2013

Puntoret kan kompletuar trajnimin per :
– Monting of leak detection
– Monting of shrinkable joint
– Mountin open joint
– IPS DIGITAL

Trajnim per saldim special te kryer ne TURQI sipas normave dhe standardeve te ISO 9606 – 1:2014.

Trajnim praktik dhe teorik per:
– Transport , handling and storage
– Installation of Plate Joint
– Installation, measuring and documentation of LOGOSTOR survilance system
– Handling and how to operate the Logostor Weldmester
– Polyuthane foam (Foam Pack)
– Documentation of PlateJoint Installation